PROIECT DE STATUT

... în lucru
gheorghegiovanni.teava
Sfat
Posts: 350
Joined: Wed Oct 23, 2013 5:40 pm
Contact:

PROIECT DE STATUT

Postby gheorghegiovanni.teava » Sat Oct 26, 2013 7:19 pm

Statutul Mişcării DaciaCAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1.

Mişcarea Dacia este persoană juridică de drept public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele Constituţiei, ale legislaţiei în materie şi ale prevederilor prezentului Statut.Articolul 2

(a) Denumirea integrală a formaţiunii politice este Mişcarea Dacia, iar denumirea prescurtată este MD.

(b) Semnul permanent al mişcării este conform ANEXA 1.

(c) Semnul electoral al mişcării este identic cu semnul permanent.

(d) Culorile mişcării sunt albastru şi roşu. Drapelul mişcării este un triunghi dreptunghic isoscel cu ipotenuza pe lance, de culoare albastru marin, având plasat în centru semnul permanent, tangent la toate laturile şi cu Coloana Infinită paralelă cu Lancea.(în lucru)

(e) Reprezentarea grafică a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa 1)

(f) Sfatul Mişcării Dacia poate modifica, între Congrese, semnul permanent şi semnul electoral, în condiţiile legii.

(g) Sfatul Mişcării Dacia poate modifica, între Congrese, culorile şi drapelul mişcării.Articolul 3

(a) Sediul Central al Mişcării Dacia, va fi localizat acolo unde se va afla CENTRUL DE ADMINISTRARE AL PORTALULUI „MIŞCAREA DACIA”. Până la stabilirea acestei locaţii, sediul provizoriu este ...Articolul 4

(a) Statutul Mişcării Dacia conţine ansamblul de principii, norme şi prevederi prin care se determină obiectivele, structura şi modul de acţiune şi de organizare ale mişcării.

(b) Prevederile Statutului sunt obligatorii pentru toţi membrii mişcării;

(c) Aleşii în toate structurile statale şi politice, vor semna un CONTRACT care să le impună DEMISIA AUTOMATĂ din toate funcţiile şi poziţiile căpătate ca urmare a apartenenţei la MD, în cazul părăsirii voluntare a mişcării, al îndepărtării decise de Sfatul competent în urma constatării „incompatibilităţii ideologice”, sau altor incompatibilităţi legale, conform ANEXA 2.Articolul 5

(a) Imnul Mişcării Dacia este ...CAPITOLUL II - PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE MIŞCĂRII DACIAArticolul 6

Pornind de la intenţia noastră de căpătâi de a proiecta o NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, Mişcarea Dacia militează de la A la Z, pentru :

(a) Completarea şi menţinerea UNITĂŢII NAŢIONALE cu accent deosebit pe ELIMINAREA CONSECINŢELOR PACTULUI NAZISTO-COMUNIST RIBBENTROP-MOLOTOV. Se prevede adoptarea unui JURĂMÂNT DE FIDELITATE, care să cuprindă şi RECUNOAŞTEREA CONTINUITĂŢII TRACO-CARPO-GETO-DACE şi RESPECTUL PENTRU SIMBOLOGIA NAŢIONALĂ.

(b) Implementarea conceptului : MUNCĂ MAI PUŢINĂ, EFICIENTĂ ŞI PENTRU TOŢI.

(c) Implementarea conceptului : NICI O AVERE ILICITĂ, sau dobândită abuziv după 1989.

(d) Implementarea conceptului : ŞANSE EGALE PENTRU EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE sub garanţia exclusivă a Statului.

(e) Implementarea conceptului de ETICĂ SOCIO-ECONOMICĂ, prin stabilirea unei GRILE DE SALARIZARE şi a unui SALARIU MINIM care sa asigure un trai decent.

(f) Impostarea unor LARGI AUTONOMII LOCALE, pentru realizarea unui STAT PUTERNIC.

(g) Realizarea REGIONALIZĂRII pe baza caracteristicilor teritoriului şi a ocupaţiilor specifice.

(h) Schimbarea STRATEGIEI NAŢIONALE DE APĂRARE prin întărirea rolului de APĂRARE CIVILĂ PENTRU CAZURI DE NECESITATE şi prin adaptarea la NOUA POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ DE PRIETENIE CU TOATE POPOARELE ŞI DE NEAMESTEC ÎN TREBURILE INTERNE ALE ACESTORA. Se preconizează REINTRODUCEREA SERVICIULUI MILITAR OBLIGATORIU.

(i) Implementarea unei NOI POLITICI REGIONALE în arealul centro-european, ca o garanţie a echilibrului geo-strategic est-vest.

(j) Garantarea PROPRIETĂŢII PRIVATE, cu subordonarea acesteia INTERESULUI NAŢIONAL.

(k) RECUPERAREA TUTUROR RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE ÎNSTRĂINATE.

(l) CONFLUENŢA TUTUROR BĂNCILOR într-o unică BANCĂ NAŢIONALĂ.

(m) Realizarea DOCUMENTULUI UNIC PERSONAL, în care să fie specificată şi ETNIA de apartenenţă.

(n) Implementarea unui nou concept de HABITAT (independenţă energetică, materiale ecologice, redimensionarea treptată a marilor aglomerări urbane, reducerea transportului pe cauciuc, stimularea transportului în comun, reducerea dependenţei de combustibilii fosili, stimularea comerţului electronic, internetizare generală pe bandă largă, etc.)

(o) Stimularea puternică a AGRICULTURII BIOLOGICE cu caracter naţional, independente de marile corporaţii chimico-alimentare.

(p) Descurajarea puternică a BUNURILOR şi SERVICIILOR FUTILE şi încurajarea DEZVOLTĂRII SUSTENABILE şi a producerii de bunuri cu durată îndelungată de folosinţă.

(r) Asigurarea INDEPENDENŢEI ALIMENTARE prin eliminarea importurilor de produse ce se pot procura din interior, în paralel cu un COMERŢ EXTERIOR conform conceptului de MARFĂ CONTRA MARFĂ (troc) şi o PRODUCŢIE INDUSTRIALĂ ECOLOGICĂ în stare să satisfacă toate necesităţile interne, numai excedentul urmând a fi pus în circulaţie pe pieţele externe.

(s) Reformarea CODURILOR JURIDICE şi a SISTEMULUI JUDICIAR pe baza „legilor pâmăntului”, pentru eliminarea ambiguităţilor şi timpilor lungi de judecată, ce sunt caracteristice actualului sistem.

(t) O nouă POLITICĂ A FAMILIEI, care să asigure o dezvoltare sănătoasă a Naţiunii şi care să responsabilizeze (inclusiv penal) PĂRINŢII... prea mulţi copii abandonaţi, subnutriţi, neşcolarizaţi, afectaţi de boli cândva eradicate, pradă a „vânzătorilor de carne”, etc. Ei sunt VIITORUL NAŢIEI şi merită ATENŢIE MAXIMĂ !!!

(u) Susţinerea acestor principii şi obiective în cadrul tuturor formelor de organizare suprastatală în care România este prezentă.

(v) Schimbarea sistemului electoral, pentru asigurarea REPREZENTĂRII COMPETENTE şi TERITORIALE şi pentru reducerea drastică a APARATULUI DE STAT.

(w) Anularea tuturor taxelor, impozitelor, contributiilor etc. si introducerea zeciuelii, un singur impozit in marime de 10/100 aplicat fara nici o exceptie la absolut orice incasare efectuata pe teritoriul tarii.

(x) Promovarea în toate domeniile de activitate a SPIRITULUI OPEN SOURCE.

(z) Schimbarea denumirii ţării în DACIA şi schimbarea Imnului Naţional şi a celorlalte simboluri naţionale.Articolul 7

Pentru promovarea principiilor şi obiectivelor sale, Mişcarea Dacia va organiza :

(a) Mijloace de mediatizare.

(b) Manifestări cultural-artistice, sportive şi de recreere, sub propriul patronaj.Articolul 8

Pentru implementarea principiilor şi obiectivelor sale, Mişcarea Dacia va participa la :

(a) Alegerile locale, naţionale şi europene, pentru asigurarea unei cât mai largi reprezentări parlamentare.

(b) Actul Guvernării la toate nivelurile, excluzăndu-se orice fel de alianţă, cu orice partid actual. Colaborarea cu acestea în cadrul ACTULUI GUVERNĂRII, se va realiza numai pentru INIŢIATIVE CONCRETE, compatibile cu Principiile şi Obiectivele noastre.CAPITOLUL III - MEMBRII MIŞCĂRII DACIAArticolul 9

Orice persoană care a împlinit vârsta de 18 ani poate deveni membru al Mişcării Dacia, fără nici o discriminare, dacă îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

a) acceptă să adere la principiile şi obiectivele mişcării şi să le respecte;

b) nu este membru al unui alt partid politic;

c) nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice;

d) nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice;

e) nu îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti.Articolul 10

Pornind de la VOCAŢIA TERITORIALĂ şi VIRTUALĂ a Mişcării Dacia, înscrierea în rândurile sale se face personal, la Sfaturile locale şi judeţene, care în faza pre-legalizare vor avea caracter provizoriu.Articolul 11

Părăsirea Mişcării Dacia se produce prin aderarea la o altă forţă politică, demisie, excludere pentru incompatibilitate ideologică sau legală şi deces.Articolul 12

Toţi membrii Mişcării Dacia au aceleaşi drepturi şi îndatoriri, ce sunt guvernate de principiile „democraţiei participative”.CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA MIŞCĂRII DACIAArticolul 13

Mişcarea Dacia este o formaţiune politică ce-şi desfăşoară activitatea online.

Pornind de la această premisă, există trei forme de organizare : locală, judeţeană şi naţională.

Implicarea în activităţile mişcării la nivel judeţean şi naţional, se face „de acasă”, pe baza principiilor „democraţiei participative”, pe PLATFORMA LIQUID FEEDBACK, găzduită alături de un FORUM, pe PORTALUL NAŢIONAL, care va avea secţiuni dedicate. Numai în cazuri excepţionale (Congrese) se vor organiza adunări publice, în locaţii de definit în funcţie de conjunctură. La nivel local, aderenţii vor organiza un FORUM pe un SITE propriu, gestionat de Sfatul Local, care se va ocupa de dezbaterea şi selectarea iniţiativelor, pentru a fi implementate pe plan local, sau promovate la nivel superior (judeţean-naţional).

FORUMURILE şi PLATFORMELE LIQUID FEEDBACK vor fi vizibile tuturor, dreptul de vot şi comentariu, fiind apanajul exclusiv al membrilor înregistraţi.Articolul 14

Cadrele de conducere ale Mişcării Dacia la nivel local, judeţean şi naţional se stabilesc strict în funcţie de COMPETENŢĂ şi COMPATIBILITATE prin dezbateri ale comunităţii respective, la care pot participa :

(a) La nivel local, toţi cetăţenii înscrişi în mişcare, ce vor desemna membrii SFATULUI LOCAL.

(b) La nivel judeţean, toate cadrele de conducere locală (Sfaturile Locale), ce vor desemna membrii SFATULUI JUDEŢEAN.

(c) La nivel naţional, toate cadrele de conducere judeţene (Sfaturile Judeţene), care vor desemna membrii SFATULUI NAŢIONAL.

(d) Durata unui mandat este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată pentru aceeaşi poziţie.Articolul 15

Toate Sfaturile, la toate nivelurile, vor fi organizate ca adevărate „guverne paralele”, având secţiuni dedicate specifice.

Toate Sfaturile vor decide cazurile de incompatibilitate ideologică şi alte abateri de la Statut ale membrilor din eşalonul coordonat, având şi rol de „comisie de cenzori”. Se prevede posibilitatea unui recurs la eşalonul superior, respectiv o „reexaminare” la nivel naţional.CAPITOLUL V - PATRIMONIUL ŞI FINANŢAREA MIŞCĂRII DACIAArticolul 16Sursele de finanţare ale Mişcării Dacia provin din:

(a) cotizaţiile membrilor mişcării;

(c) venituri provenite din activităţi proprii;

(d) alte surse, potrivit legii.

(e) Finanţarea Mişcării Dacia NU se va face din fondurile alocate de Statul român, banii ce urmează a fi încasaţi în conformitate cu legile în vigoare, urmând a fi folosiţi în mod transparent EXCLUSIV PENTRU SCOPURI DE BINEFACERE, cu motivaţia PROPAGANDEI POLITICE.

(f) Aleşii Mişcării Dacia la nivel local, vor destina 10/100 din propria indemnizaţie pentru acoperirea cheltuielilor mişcării şi 10/100 îi vor vărsa într-un „cont de binefacere” de accesat exclusiv pe plan local.

(g) Aleşii Mişcării Dacia la nivel judeţean, vor contribui în aceleaşi scopuri cu 30/100 (15 plus 15).

(h) Aleşii Mişcării Dacia la nivel naţional, vor contribui în aceleaşi scopuri cu 40/100 (20 plus 20).Articolul 17

Mişcarea Dacia nu poate avea proprietăţi imobiliare.Articolul 18

Mişcarea Dacia poate organiza şi susţine în toate formele permise de lege, Fundaţii şi asociaţii cu diverse preocupări, în limita legilor existente.Articolul 19

Cotizaţia este facultativă şi la discreţia membrilor în ceea ce priveşte entitatea.

Fiecare membru va avea înregistrată pe portalul corespunzător, suma cu care a contribuit în anul anterior şi totalul la zi pentru anul în curs.


Return to “Statut”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest